VEDTÆGTER

 Revision af vedtægter for Kulturskolen Skanderborg Januar 2021 

§ 1 Navn og status
Kulturskolen i Skanderborg er en kommunal institution med kommunalt tilskud med hjemsted i Skanderborg Kommune 

§ 2 Formål
Stk. 1 At bidrage til at eleverne vil og kan udtrykke sig kunstnerisk og kreativt inden for musik, dans, billedkunst, teater m.m. Kulturskolen bæres af fællesskabet, favner bredden, rummer det specielle og plejer eliten. 

Stk. 2 

At støtte og bidrage aktivt til kommunens og regionens kulturliv, og dermed skabe et attraktivt bosætningsområde. Kulturskolen skal søge at være et fyrtårn i Skanderborg Kommune og kommunens kulturelle kraftcenter.

§ 3 Indhold
Stk.1 Kulturskolen tilbyder undervisning i kreative fag (musik, dans, drama, billedkunst, litteratur) og beslægtede fag til børn og unge op til 25 år i Skanderborg Kommune. stk.2 Kulturskolen tilbyder undervisning til voksne over 25 år på særlige vilkår. Stk. 3 Kulturskolen kan tilbyde undervisning målrettet elever med særlige behov eller særlige forudsætninger. Stk.4 Kulturskolen kan afvikle projekter og events og søger aktivt at indgå i tætte og forpligtende samarbejder med skoler og andre aktører på det kulturelle område 

§ 4 Kulturskoleråd
Stk. 1 Medlemmer af kulturskolerådet er: En repræsentant fra kulturlivet En repræsentant for personalegruppen, vælges på personalemødet før sommerferien. En repræsentant fra kommunens erhvervsliv En repræsentant fra kommunens skoler To forældrerepræsentanter 

To elevrepræsentanter på mindst 13 år 

Kulturskolens leder 

De valgte repræsentanter sidder i rådet i to år, forældre- og elevrepræsentanter sidder forskudt, første år sidder en repræsentant et år og en repræsentant to år. Hvis en af forældre- eller elevrepræsentanterne ikke sidder perioden ud, vælges hurtigst muligt en repræsentant for den resterende del af perioden. 

Valget kan foregå ved møde med brugere og interessenter som beskrevet i §7 stk 1 eller ved en af skolens koncerter eller arrangementer. I alle tilfælde annonceres valget mindst 14 dage før på skolens hjemmeside, sociale medier samt ved udsendelse af mail til brugergruppen. 

De øvrige repræsentanter udpeges af kulturchef og kulturskolens leder i samarbejde for en periode på to år. Stk. 2 Kulturskolerådet udnævner formanden af sin midte. Ansatte ved Kulturskolen kan ikke være formand. Elever under 18 år kan ikke være formand. 

Formanden sidder maksimalt i 2 år, hvorefter rådet ved sæsonens sidste møde i 2. kvartal konstituerer sig på ny. Formanden kan genvælges. Stk. 3 Kulturskolens sekretariat er sekretær for kulturskolerådet. 

§ 5 Møder i Kulturskolerådet
Stk. 1 Formanden indkalder til møde mindst 4 gange årligt eller efter behov med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Ved første møde i året/sæsonen fastlægges datoer for resten af året/sæsonen. Dagsordenen skal ud senest en uge før møderne. Stk. 2 Der udarbejdes beslutningsreferat, der offentliggøres på kulturskolens hjemmeside. Stk. 3 Kulturskolerådet kan udarbejde egen forretningsorden. 

stk. 4 Kulturskolerådets formand kan beslutte at eventuelle elevrepræsentanter ikke deltager i dele af kulturskolerådets møder.

§ 6 Kulturskolerådets opgaver
Stk. 1 Lederen skal drøfte alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen med kulturskolerådet, herunder undervisning, projekter og disses relevans. Stk. 2 Kulturskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Kulturskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter. Stk. 3 Kulturskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af kulturskolens leder. Stk. 4 

Kulturskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med lederen udkast til kontraktmål for skolen. stk.5 Kulturskolerådet udøver sin virksomhed inden for rammerne af Skanderborg Kommunes styringsprincipper. 

§ 7 Inddragelse af brugere og interessenter 

Stk. 1 

Repræsentanter for foreninger, forældregrupper med tilknytning til Kulturskolen, elever, forældre samt andre interessenter inviteres til mindst et årligt møde med kulturskolerådet. Stk. 2 Kulturskolerådet udvælger emner der kan debatteres på mødet. Emnerne annonceres offentligt mindst 14 dage inden mødet. Andre emner kan også diskuteres på mødet. 

§ 8 Vedtægter
Kulturskolerådet kan komme med forslag til ændring af vedtægter, disse skal godkendes af kommunalbestyrelsen og sendes herefter til Slots- og Kunststyrelsen til orientering. 

§ 9 Økonomi, budget og regnskab
Stk. 1 Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat, andre tilskud samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelse herom. Da musikloven kun omfatter skolens musikdel føres separat regnskab for de tilbud der ikke omfattes af musikloven. Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 3 Kulturskolens leder aflægger regnskab til Kunststyrelsen inden den fastsatte frist og er ansvarlig for at der søges rettidigt statstilskud. Stk. 4 Kulturskolens leder forelægger kulturskoleråd budget, budgetopfølgning samt årsregnskab til orientering. 

Godkendt ved kulturskolerådsmøde d. 2/2 2021