Kulturskolen Skanderborg

Kulturskolen er Skanderborg kommunes tilbud om en kreativ fritid til borgere i alle aldre og især børn og unge i alderen 0-25 år. Drømmer du om at lære at spille et instrument, lære nye maleteknikker, udvikle dit musikalske talent eller vil du bare føle glæden ved at udtrykke dig kreativt sammen med andre? Så er Kulturskolen det oplagte tilbud til dig. Her kan du få undervisning i musik, dans, billedkunst, drama og en lang række andre kreative fag i et miljø med fokus på glæde og fællesskab.

Kulturskolens undervisere er alle højt kvalificerede, og mange er selv udøvende kunstnere.

Undervisningen foregår på Kulturskolen i Skanderborg, i daginstitutioner og rundt omkring på kommunens skoler.

PERSONALE

VEDTÆGTER

KULTURSKOLERÅDET

KULTURSKOLENS STRATEGI:

Strategi – Kulturskolen Skanderborg

KULTURSKOLENS FORRETNINGSORDEN:

Forretningsorden for Kulturskolerådet, Skanderborg
1. sammensætning.
stk. 1
Rådet består af 7 – 9 medlemmer
stk. 2
2 forældrerepræsentanter, valgt blandt og af forældrene på skolen
1 – 2 elevrepræsentanter, valgt blandt og af eleverne på skolen
1 repræsentant for de ansatte, valgt blandt og af skolens ansatte
1 repræsentant for erhvervslivet
1 repræsentant for kulturlivet
1 repræsentant for skolerne
Kulturskolechefen
stk. 3
Sekretær for rådet er skolens souschef, denne deltager således i rådets møder uden stemmeret.
2. Valg og udpegning af medlemmer
stk. 1
Valg af elev og forældrerepræsentanter foregår enten ved møde med brugere og interessenter eller ved en
af skolens koncerter eller events i skoleårets 1. kvartal. Valget annonceres mindst 14 dage før afholdelse på
skolens hjemmeside, sociale medier samt ved udsendelse af mail til brugergruppen.
Der vælges forskudt, så en forældre og elev repræsentant vælges i lige år, en anden i ulige år.
Stk. 2
Hvis forældre- eller elevrepræsentanterne ikke sidder perioden ud, vælges hurtigst muligt en ny
repræsentant for den resterende del af perioden ved et passende møde eller arrangement på skolen.
Valget annonceres mindst 14 dage før afholdelse på skolens hjemmeside, sociale medier samt ved
udsendelse af mail til brugergruppen.
Stk. 3
Repræsentant for de ansatte vælges af skolens personalegruppe ved sidste personalemøde inden
sommerferien. Sidder repræsentanten for de ansatte ikke perioden ud, vælges en ny på førstkommende
personalemøde.
Stk. 4
De valgte repræsentanter sidder i rådet i to år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5
De øvrige repræsentanter udpeges af hhv. skolechef og kulturchef i samarbejde med kulturskolens leder for
en periode på to år. Genudpegning kan finde sted.
Stk. 6
Er der vakante pladser i rådet skal disse søges besat ved førstkommende lejlighed.
3. konstituering
stk. 1
Formanden vælges ved førstkommende møde efter sommerferien af Kulturskolerådets midte. Ansatte
samt elever under 18 år kan ikke vælges som formand.
stk. 2
Formanden sidder maksimalt i 2 år, hvorefter rådet konstituerer sig på ny. Formanden kan genvælges.
4. Dagsorden og referat
Stk. 1
Kulturskolens leder bistår kulturskoleråds formanden med at udarbejder udkast til dagsorden, denne
udsendes senest 1 uge inden mødet afholdes af skolens souschef
Stk. 2
Der godkendes på førstkommende møde efter sommerferien årshjul for kulturskolerådets arbejde.
Dagsorden forholder sig til de emner der er udsendt i årshjul for kulturskolerådets arbejde samt relevante
emner.
Stk. 3.
Der udarbejdes beslutningsreferat af rådets møder, disse offentliggøres på Kulturskolens hjemmeside.
5. Rådets møder
Stk. 1
Rådets møder ledes af formanden. Denne opgave kan uddelegeres til andre rådsmedlemmer.
Stk. 2
Referent er skolens souschef
Stk. 3
Rådet kan nedsætte underudvalg til løsning af konkrete opgaver
Stk. 4
Rådet kan invitere eksterne deltagere med til hele mødet eller dele af mødet hvor dette findes nødvendigt.
Stk. 5
Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Stk. 6
Ekstraordinære møder kan afholdes hvis enten formanden, kulturskolens leder eller mindst 5 medlemmer
af kulturskolerådet ønsker dette.
Stk. 7
I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.
6. Rådets opgaver
Stk. 1
Rådets primære opgave er, med baggrund i viden og indsigt fra de områder rådets medlemmer
repræsenterer, at rådgive kulturskolens ledelse i strategiske overvejelser og indsatser.
Stk. 2.
Rådet er kulturskolens politiske organ
Stk. 3
Mindst et rådsmedlem deltager så vidt muligt sammen med skolens leder i de politiske dialogmøder.
Godkendt på møde d 8/6 2021
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Kulturskolerådet’ tags=” av_uid=’av-bjrpm’]

 

Persondatapolitik for Kulturskolen Skanderborg

Kulturskolen Skanderborg er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med
databeskyttelseslovgivningen og Skanderborg Kommunes retningslinjer for informationssikkerhed.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Når du tilmelder dig undervisning på Kulturskolen, indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

Navn
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse
Cpr.nr.
Skole
Hvilken undervisning/venteliste du er tilmeldt
Forældres/værges/betalers navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger
Betalingsoplysninger

Sådan får vi oplysningerne og det bruger vi dem til:
Oplysningerne får vi fra dig ved tilmelding og undervejs i undervisningsforløbet.
Vi bruger oplysningerne til at administrere dit medlemskab, herunder betaling, og til at organisere undervisningen. Vi bruger dem også til at kommunikere med dig.
Vi har lov til at behandle dine oplysninger i disse sammenhænge, fordi vi har indgået en kontrakt med dig om at modtage undervisning, dvs. vi har hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
Vi anonymiserer dine oplysninger 5 år efter den sæson, du sidst var aktiv. Har du restance, sker det først, når den er betalt.

Billeder og video af undervisning, forestillinger, koncerter og arrangementer
Billeder og video af undervisning, forestillinger, koncerter og arrangementer. Kulturskolen vil gerne benytte billeder og video i forbindelse med PR, på hjemmesiden og på trykte eller sociale medier – så vi kan formidle de gode oplevelser og fortælle Kulturskolens historie. Hvis vi ønsker at bruge andre oplysninger eller billeder end de tidligere nævnte, f.eks. portrætlignende billeder eller videooptagelser af dig, sørger vi for at få dit samtykke først, dvs. vi har hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Vi behandler disse personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

I vores brug af billeder følger vi de til enhver tid gældende anbefalinger og vejledninger fra Datatilsynet. Du kan til enhver tid henvende dig, hvis du ønsker et konkret billede fjernet. I det omfang det er muligt vil vi naturligvis efterkomme det. Vi opbevarer billeder og videooptagelser så længe de er aktuelle i forhold til de nævnte formål. Derefter slettes hovedparten, mens enkelte udvalgte materialer bevares med historisk formål.

Hvor opbevares oplysningerne og hvem deler vi dem med?
Oplysningerne opbevares hos vores databehandlere, som vi har indgået en databehandleraftale med.
Databehandlerne har pligt til at opretholde samme sikkerhedsniveau omkring oplysningerne, som vi selv skal.
Oplysningerne til administrationsformål samt billeder og videooptagelser opbevares i Danmark, men ved brug af online undervisning kan kontaktoplysninger (navn og mailadresse) blive overført til lande uden for EU.
Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, men i databasen Speedadmin kan holdkammerater se hinandens fulde navn. Derudover kan der i enkelte tilfælde gives samarbejdspartnere lærerrettigheder i Speedadmin til brug for at sende beskeder til holdet, de er tilknyttet.
Vi deler oplysninger med skolerne i Skanderborg kommune, idet vi videregiver navne og klasse på de elever fra deres skole, der går i Kulturskolen.
Vi videresender oplysninger om navn, cpr.nr. og betaling til Skanderborg Kommunes opkrævningsafdeling.
Vi indberetter statistik direkte til Danmarks Statistik og Slots- og Kulturstyrelsen fra Speedadmin – de får oplysninger om cpr.nr. og undervisningstilbud.

Hvilke rettigheder har du?
Når vi behandler dine personoplysninger har du, som såkaldt registreret hos os, følgende rettigheder:
Ret til indsigt
– Du har ret til at se alle de personoplysninger, vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse
– Du har ret til at få urigtige eller forkerte personoplysninger rettet.
Ret til sletning
– Når du stopper i Kulturskolen, har du ret til at få anonymiseret/slettet dine personoplysninger i november måned året efter den sæson, du sidst var aktiv. Har du restancer kan det først ske, når restancen er betalt.
Ret til indsigelse
– Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige brug af personoplysninger, hvis du har
”tungtvejende grunde” imod det. I så fald vurderer vi naturligvis om databehandlingen er nødvendig, og
om vi kan imødekomme anmodningen.
Ret til begrænsning
– Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så vi gerne må
opbevare dem, men ellers ikke bruge dem.
Rådgivning og klagemulighed
Hvis du vil benytte dine rettigheder eller klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du altid kontakte os direkte:

Kulturskolen Skanderborg
Søtoften 2, 1.sal
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 2840
kulturskolen@skanderborg.dk

Du har også ret til at kontakte Skanderborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Charlotte Bagger Tranberg
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Tlf. 72273002
dpo.skanderborg@bechbruun.com

Link til sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/skanderborg

Endelig har du ret til at klage til Datatilsynet, som er den uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.

Du kan læse mere og finde en vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

WEBTILGÆNGELIGHED

Kulturskolen arbejder på at få en ny hjemmeside, som overholder kravene til webtilgængelighed (Wcag 2.1)
Hvis du oplever indhold på hjemmesiden, som ikke er webtilgængeligt – er du velkommen til at kontakte Tina Quottrup telefonnummer 8794 2863
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Frivillig politik’ tags=” av_uid=’av-97bl6′]
Læs mere her
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Nyhedsbrev’ tags=”]